Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest DRP GROUP PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy: ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000616277, NIP: 629-206-96-96 (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  a) wykonywania umowy oraz utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Administrator zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
  b) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora oraz umożliwienia kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;
  c) korzystania z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Administratora oraz umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
  d) korzystania z formularza aplikacyjnego udostępnionego przez Administratora w procesie rekrutacyjnym;
  e) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego (dobór usług do potrzeb Klienta, optymalizacja usług w oparciu o uwagi Klienta, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  f) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora usług;
  g) archiwizacji danych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania Administratora;
  h) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń lub ochrony przez roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej.
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 • przyjmowania i obsługi zamówień;
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • realizacji procesów rekrutacyjnych.
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania, do którego dane zostały zgromadzone, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Administrator może zachować dane osobowe dłużej, jeśli wymaga tego prawo lub uzasadniony prawnie interes Administratora, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), OJ L119, 4.5.2016, p. 1 – 88, dalej zwane: rozporządzenie RODO.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, aby Administrator usunął jego dane, bez podawania przyczyny. Usunięcie danych nie wpłynie na już dokonane czynności.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika, jak również w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie zobowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądanie jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskania pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 

VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania i dostarczenia zamówionego towaru oraz przekazywania informacji handlowych, pochodzących od Administratora.
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym przedmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najnowsza wersja Polityki Prywatności zawsze dostępna jest na  stronie internetowej Administratora.